ЈПКР "Услуга" - Берово

ул.“Маршал Тито” б.б.
berovo.usluga@gmail.com

РАКОВОДСТВО

card image

Илија Рунтевски

Директор

Тел: 075-472-884

E-mail: direktor@jpkrusluga-berovo.com.mk

Биографија

Помошен директор за технички прашања

E-mail: pomosendirektor@jpkrusluga-berovo.com.mk

card image

Јасминка Коколанска

Стручен соработник на директорот

Тел: 076-431-474

E-mail: strucensorabotnik@jpkrusluga-berovo.com.mk

card image

Владо Дујовски

Лаборант

Тел: 070-219-328

E-mail: vodovod@jpkrusluga-berovo.com.mk

card image

Александар Шумански

Раководител на сектор за пречистување на урбани отпадни води

Тел: 075-467-955

E-mail: wwtp.berovo@gmail.com

card image

Јадранка Костадиновска

Раководител на оддленение за јавна чистота и зеленило

Тел: 076-261-864

E-mail: cistota@jpkrusluga-berovo.com.mk

card image

Сања Карбинска

Раководител на сектор за општи и правни работи

Тел: 071-696-656

E-mail: pravna@jpkrusluga-berovo.com.mk

Златко Полизовски

Одделение за градски гробишта

Тел: 076-856-819

E-mail: pogrebalno@jpkrusluga-berovo.com.mk

card image

Зорица Мамучевска

Зорица Мамучевска

Тел: 075-218-251

E-mail: finansii@jpkrusluga-berovo.com.mk